Himura Kenshin
Kenshin Leaning Kenshin Looking Shocked Kenshin Looking Worried
TV TV
TV *New Screencap*
Kenshin Bandaged Kenshin from OP Kenshin with Rope
TV TV
Kenshin with Leaf Shadows Kenshin from Movie Kenshin with Sword
TV *New Screencap*
*New*
Kenshin Turned Kenshin Yelling
TV *New*
*New*
Back to Rurouni Kenshin Cels Page